Ερευνητικά αντικείμενα

ΕΛΗ  ΚΑΙ  ΤΥΡΦΩΝΕΣ 

            • Γεωλογική και φυτολογική χαρτογράφηση
            • Στρωματογραφική ανάλυση
            • Ποιοτικά χαρακτηριστικά
            • Ποσοτικά χαρακτηριστικά
            • Γενετικά μοντέλλα

ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ

            • Γεωλογική χαρτογράφηση
            • Στρωματογραφική ανάλυση
            • Ποιοτικός χαρακτηριστικά
            • Ποσοτικά χαρακτηριστικά
            • Γενετικά μοντέλλα

ΑΝΘΡΑΚΟΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ

            • Τύρφης
            • Λιγνίτη

ΤΕΦΡΟΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ηφαιστειακή τέφρα σε τυρφώνες και λιγνιτικά κοιτάσματα